Spring naar inhoud

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Onze mensen zijn de sleutel tot succes in onderzoek, onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid. Onze mensen maken met hun talent, passie en motivatie het verschil in een omgeving van wereldklasse. We kunnen de Erasmus-missie alleen volbrengen als we in staat zijn onze getalenteerde en enthousiaste medewerkers te behouden. Hierbij hoort een professionele dienstverlening en bedrijfsvoering, met een aantrekkelijke werkomgeving. 

Strategie

Tijdens de opening van het academisch jaar in september 2019 hebben we met trots onze nieuwe strategie gelanceerd: Strategy 2024 Creating positive societal impact. Met deze missie geven wij gestalte aan de transitie waar wij als Erasmus Universiteit Rotterdam voor staan. We nemen daarmee onze verantwoordelijkheid voor de complexe maatschappelijke uitdagingen waarvoor de samenleving zich vandaag de dag gesteld ziet.

Ons onderwijs stelt onze studenten in staat om gamechangers te worden: om veranderingen in gang te zetten op hun eigen speelveld, met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek wordt steeds meer interdisciplinair en bouwt voort op excellent onderzoek in de afzonderlijke vakgebieden. Het creëren van toegevoegde waarde en maatschappelijke relevantie vraagt om openheid en verantwoording.

Met Strategy 2024 geven wij vorm aan een toekomst waarin wij deze positieve maatschappelijke impact daadwerkelijk kunnen creëren. Het beschrijft hoe wij deze ambities op onze eigen unieke wijze, ‘the Erasmian way’, tot werkelijkheid gaan brengen. Waarbij we niet alleen onze Erasmian Values verder vormgeven, maar ook voortbouwen op de ervaring en werkwijzen zoals die zijn opgedaan in het strategy design-proces: interdisciplinair, inclusief, van buiten naar binnen en samen met de community op een co-creatieve wijze.

Voorbeeldprojecten in 2019

De EUR is een ondernemende universiteit en zal dat altijd zijn. We hebben daarom niet afgewacht tot de officiële start van de strategische periode in september 2019. Op basis van de uitkomsten van de Strategy Design Labs en vooruitlopend op de planvorming, zijn enkele projecten reeds uitgevoerd.:

In gezamenlijkheid met de community is het concept Being an Erasmian gedefinieerd. Waar onze missie als een kompas fungeert, zo wordt ons denken en werken gegidst door de waarden die wij als EUR verinnerlijken en uitdragen. Het zijn waarden die in ons DNA zitten, die wij in ons onderzoek inbedden en in ons onderwijs meegeven. Geïnspireerd door het gedachtengoed van onze naamgever, geven we invulling aan onze identiteit en aan ons denken en doen. Dit vatten wij samen onder de noemer ‘being an Erasmian’.

De EUR is van mening dat ondernemerschap een belangrijke aanjager van maatschappelijke impact is. Ondernemerschap, zowel zakelijk als sociaal, schept werkgelegenheid en welvaart in de regio en biedt studenten en medewerkers de mogelijkheid om ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Om dit te bereiken is in 2019 de basis gelegd voor het oprichten van Erasmus Incubator, met als doel om een ‘ecosysteem’ te bouwen voor maatschappelijke impact.

Ook is in 2019 een verkenning uitgevoerd voor een EUR design-initiatief. Een belangrijk onderdeel van onze benadering van maatschappelijke impact is een gemeenschappelijk begrip van het belang van onderzoek, methodologie en onderwijs voor maatschappelijke validatie en innovatie. Door middel van design kunnen wij systematisch mensgerichte technieken ontwikkelen, bijbrengen, leren en toepassen. Op deze wijze kunnen we maatschappelijke problemen op een creatieve en innovatieve manier oplossen en zo het bedrijfsleven voeden, oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken en bijdragen aan meer welvaart.

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam beschouwen we alumni als onderdeel van onze gemeenschap. De universiteit is trots op haar alumni en koestert de band die zij met hen heeft.

Het is belangrijk dat alumni worden geïnformeerd over de universiteit, haar missie en resultaten. Ook willen wij hen inspireren om ons te ondersteunen bij onze missie. Er is in 2019 gewerkt aan een EUR-brede Alumni Engagement Strategy, een programma voor alumnibetrokkenheid dat voor alumni waardevol is en de strategische ambities van de universiteit ondersteunt.

Van USC naar Professional Services

Reorganisatie topstructuur USC

De reorganisatie van het University Support Centre (USC) vormde een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering van de EUR. Maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technieken vragen om een nieuwe kijk op onderzoek en onderwijs. De bedrijfsvoering moet - veel meer dan voorheen - worden georganiseerd en bestuurd vanuit de EUR-strategie, maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technieken. Het vooruithelpen van onderzoek en onderwijs wordt de core business van de bedrijfsvoering en ondersteuning. Hierbij ligt het accent op leiderschap in het realiseren van de EUR-strategie (in plaats van achteraf rapporteren en ondersteuning leveren op vraag van de interne klant). Dit bevordert de snelheid waarmee de visie wordt gerealiseerd en de flexibiliteit waarmee de volgende stappen in de ontwikkeling worden gezet. De nieuwe organisatie is het vertrekpunt.

De veranderopgave is groot en de noodzaak wordt onderschreven door zowel decanen als bedrijfsvoeringsdirecteuren in de faculteiten en diensten. Met het plan kan de reorganisatie snel realiteit worden en de EUR de noodzakelijke, volgende stap zetten.

Positie dienstdirecteur en facultair directeur bedrijfsvoering
De verbinding met de EUR-ambitie is geborgd door de visieontwikkeling van de bedrijfsvoering onder directe verantwoordelijkheid van het CvB te brengen. De portefeuillehouders van het CvB voeren het gesprek direct met de dienstdirecteur die verantwoordelijk is voor de desbetreffende bedrijfsvoeringsfunctie. De dienstdirecteur krijgt met de start van de nieuwe organisatie de ruimte om zijn of haar dienst zo in te richten dat de visie adequaat en snel kan worden gerealiseerd. Met de aanstelling van facultaire directeuren bedrijfsvoering krijgt de dienstdirecteur een gelijkwaardige businesspartner. Samen brengen zij de EUR-brede bedrijfsvoering vanuit de specifieke behoeften van de faculteit, de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologische mogelijkheden snel en met kennis van zaken op een hoger plan voor nog beter onderzoek en onderwijs.

Professional Services
De verandering van het governancemodel en de versterking van de positie van dienstdirecteur en facultair directeur bedrijfsvoering zijn randvoorwaarden om op een andere manier te gaan werken. Bedrijfsvoering vanuit leiderschap betekent van buiten naar binnen werken, het loslaten van traditionele hiërarchische lijnen en samenwerken in netwerken binnen, maar zeker ook buiten de EUR. Een bijdrage leveren aan de EUR-brede strategie en de EUR-brede bedrijfsvoering vraagt kennis van nieuwe technologieën en passie en flexibiliteit om continu te veranderen en bij te blijven in je vak. Daarbij vragen de specifieke behoeften van de faculteiten om lef, inspanning, doorzettingsvermogen en nieuwsgierigheid naar de volgende ontwikkeling. De dienstdirecteur heeft de belangrijke rol zijn medewerkers te faciliteren om deze veranderingen te realiseren.

Er zijn zes diensten gevormd met een gezamenlijke frontoffice voor medewerkers en studenten:

 1. Education & Student Affairs (E&S)
 2. Marketing & Communication (M&C)
 3. Human Resources (HR)
 4. Real Estate & Facilities (RE&F): bundeling van units Real Estate Services en Facility Services
 5. Information Technology (IT): bundeling van units IT Development en IT Services
 6. Finance (F)

Level Up - Professional Services Day

Op 27 juni gaf Roelien Ritsema van het Eck (CvB) het startsein voor de Professional Services Community, die bestaat uit alle medewerkers van de EUR. Tijdens het eerste jaarlijks terugkerende event Level Up gaf Kristel Baele, voorzitter van het College van Bestuur, een sneak preview van de nieuwe strategie. Daarna waren er interessante en inspirerende workshops over ontwikkelingen in hun vakgebied, in technologie en workshops over persoonlijke ontwikkelingen.

Modern en aantrekkelijk werkgeverschap

Erkennen & Waarderen

Position paper 
Het thema Erkennen & Waarderen staat hoog op de agenda sinds alle Nederlandse kennisinstellingen en onderzoeksfinanciers (VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) in november 2019 hun gezamenlijk position paper aanboden aan de minister van OCW. In Ruimte voor ieders talent: naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers geven de partijen aan hoe zij het werk van wetenschappers breder willen erkennen en waarderen. Dit betekent minder nadruk op aantallen publicaties en meer nadruk op andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. Alle ondertekenaars zijn het erover eens dat deze bredere vorm van erkennen en waarderen beter past bij de huidige kerntaken van de kennis- en onderwijsinstellingen en bij wat de samenleving van hen vraagt. De uitgangspunten, doelen en gemaakte afspraken om de doelen te bereiken, sluiten aan bij de ambities die de EUR in 2019 heeft gesteld in de Strategy 2024. Bovendien is deze ontwikkeling geheel in lijn met de uitgangspunten van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Dit is een wereldwijd initiatief om bij de beoordeling van wetenschappers en onderzoek minder af te gaan op bibliometrische indicatoren (zoals publicaties en citaties) en meer op andere criteria. 

De EUR-ambities op het vlak van Erkennen & Waarderen vormen de basis van een meerjarenplan dat in samenwerking met de VSNU wordt uitgevoerd. Er is een systeem van erkennen en waarderen van wetenschappers en onderzoek nodig dat:

 1. diversificatie en het dynamiseren van loopbaanpaden mogelijk maakt, zodat excellentie in  alle kerndomeinen wordt bevorderd;
 2. recht doet aan zowel de onafhankelijkheid en individuele kwaliteiten en ambities van wetenschappers, als aan teamprestaties;
 3. het accent legt op de kwaliteit van het werk en minder nadruk legt op kwantitatieve resultaten (zoals aantal publicaties);
 4. alle aspecten van open science stimuleert;
 5. hoogwaardig academisch leiderschap stimuleert.

De afspraken over de concreet door te voeren voorstellen zijn gerelateerd aan twee typen ambities:

 1. Anders vormgeven van wetenschappelijke loopbaanpaden.
 2. Het beoordelen van onderzoek en onderzoeksvoorstellen op basis van kwaliteit.

Persoonlijke ontwikkeling en resultaatsturing

In 2019 vond een audit plaats naar de effectiviteit van de R&O-systematiek van de EUR. De audit is in nauwe samenwerking met de organisatie uitgevoerd. Zeven panelsessies, bestaande uit verschillende doelgroepen in de organisatie, leverden veel input over wat goed gaat en wat beter kan met R&O. Omdat vrijwel direct na het publiceren van het auditrapport de nieuwe R&O-ronde binnen de EUR stond gepland, is prioriteit gegeven aan een aantal quick wins voor de R&O-ronde in 2019. Zodoende is een groot aantal aanbevelingen van de audit uitgevoerd, met name met betrekking tot het digitale formulier en de communicatie. Een aantal aanbevelingen vragen om een herziening van de bestaande R&O-regeling die voor 2021 gepland staat. 

Mobiliteit
Binnen de EUR zijn er via de Career in Progress-portal diverse kanalen geopend om medewerkers makkelijk toegang te geven tot ontwikkelings- en mobiliteitsmogelijkheden. Dit wordt zeer gewaardeerd. Een aantal middelen zijn:

 • Persoonlijk Carrière Budget: medewerkers kunnen € 500 per jaar vrij besteden aan hun toekomstige ontwikkeling.
 • Workspot: een portaal waar een match tussen ‘tijdelijk werk’ en medewerkers wordt gemaakt om interne mobilteit te vergroten, eventueel ondersteund door het CIP-fonds (financieel middel).
 • Mobiliteitsmanager en Career Coaches: in- en externe loopbaanbegeleiding.
 • Career in Progress: portaal met onder andere online testen, testimonials, informatie over de netwerkorganisaties waar de EUR bij is aangesloten en een functieplattegrond van alle functies binnen de EUR.

Persoonlijk Carriere Budget

Aantal aanvragen

Workspot

Mobility Manager

Afgeronde trajecten

Mobility Manager

Type trajecten

Mobility Manager

Aantal lopende & afgeronde trajecten

LDE Traineeship
In 2019 startte een groep van zeven LDE-trainees en wisselde het cohort 2018-2020 van opdracht. Het training- en ontwikkelingsplatform (TOP) organiseerde de werving en selectie, het opleidingsprogramma en de begeleiding van de trainees. 

Exit-enquêtes
Sinds oktober 2017 ontvangen alle vertrekkende medewerkers een exit-enquête. Hieruit blijkt dat het aflopen van een tijdelijk dienstverband en betere carrièremogelijkheden elders de twee belangrijkste vertrekredenen zijn. Medewerkers geven aan over het algemeen een prettige werksfeer te hebben ervaren, met name met de directe collega’s. De resultaten van deze enquêtes dienen als managementinformatie en zijn belangrijk voor het beleid. Tweemaal per jaar krijgen het CvB en de decanen hierover een rapportage en ontvangt ieder organisatieonderdeel een eigen rapportage.

Training & Ontwikkelingsplatform (TOP)
Het Training- en Ontwikkelingsplatform (TOP) ontsluit organisatiespecifieke en -generieke opleidingen, trainingen en maatwerktrajecten. Daarnaast organiseren ze samen met andere organisatieonderdelen diverse events voor de universiteit. 

Open aanbod
TOP organiseerde 40 open trainingen voor 313 deelnemers. Daarnaast werden 20 maatwerktrajecten georganiseerd voor 221 deelnemers. In totaal 534 deelnemers. In het medewerkersonderzoek geeft ruim 76 procent van de medewerkers aan het aanbod van TOP te kennen. Het aanbod van de EUR op het gebied van training, opleiding en coaching wordt door medewerkers gemiddeld beoordeeld met een 7.

Academisch leiderschap
In het kader van leiderschapsontwikkeling van academici organiseerde TOP twee edities van de leergang Academisch Leiderschap, met 40 deelnemers. 

Share Your Knowledge
Tussen 18 en 22 maart 2019 vond de 3e succesvolle editie van de Share Your Knowledge-week plaats. 24 collega’s verzorgden workshops voor eigen collega’s. De onderwerpen liepen uiteen van presentatievaardigheden en mindfulness tot veilig werken en blindtypen. Zij ontvingen hiervoor een train-de-trainer-workshop om hun skills op dat gebied te trainen. De workshops werden bezocht door 322 collega’s, en leverden een directe bijdrage aan de ontwikkeling van onze medewerkers. 

Career Week
TOP droeg bij aan de organisatie en uitvoering van de Career Week. Een week met verschillende activiteiten op het gebied van loopbaanontwikkeling, waaronder workshops, lezingen en een carrièremarkt. De activiteiten werden bezocht door 467 collega’s.

Gezond & Veilig werk- en studieklimaat

Het versterken van het netwerk van actoren die betrokken zijn bij een veilig werk- en studieklimaat is een belangrijke factor voor succes. Een sociaal veilig werkklimaat, een fysiek veilig werkklimaat, informatieveiligheid en gezondheid worden in samenhang bekeken. In 2019 is hieraan verder gewerkt en zijn een aantal verbeteringen gerealiseerd:

 • Start van een psycholoog specifiek voor PhD’s.
 • Start ombudsfunctionaris voor studenten en medewerkers.
 • Twee dialoogsessies over sociale veiligheid.
 • Start van een integrale aanpak Gezond & Veilig Werken.

In 2020 start de afdeling HR het programma Gezond & Veilig Werken met verschillende projecten binnen dit thema, waaronder RI&E, preventiemedewerkers, follow-up op werkdruk en follow-up sociale veiligheid. 

​​​Uitvoering plannen van aanpak MO
In 2018 vond het laatste medewerkersonderzoek (MO) plaats. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Effectory en was tevens het laatste onderzoek binnen het lopende contract. In 2019 is in de organisatieonderdelen gewerkt aan het uitvoeren van de plannen van aanpak om de knelpunten uit het MO op te lossen. Een belangrijk component hierin was het thema werkdruk, dat onverminderd aandacht blijft vragen. In samenwerking met onze wetenschappers wordt in 2020 gewerkt aan de opzet van een nieuwe vorm en uitvoering van het MO, zodat we in 2021 met een nieuw onderzoek kunnen starten.

Start Ombudsfunctionaris
In juni 2019 is Edith Weijnen gestart als ombudsfunctionaris bij de EUR. Het instellen van een ombudsfunctionaris is een pilot vanuit de VSNU, die in 2020 wordt geëvalueerd. De EUR evalueert de eigen pilot in de zomer van 2021. Met de komst van de ombudsfunctionaris is het netwerk van actoren op veiligheid verder uitgebreid. In 2020 wordt door middel van netwerkbijeenkomsten gewerkt aan de kennisuitwisseling van de verschillende actoren binnen het netwerk.

EUR-brede initiatieven: work life balance coaches
In 2018 gingen tal van EUR-brede initiatieven van start, waaronder de work-life balance coaches. Dit is een groep van elf externe coaches, allemaal met een eigen aanpak. EUR-medewerkers kunnen hiervan gebruik maken. In 2019 werd dit zo’n 60 keer gedaan. Om het onderwerp Gezond & Veilig Werken integraal aan te pakken is de HR-afdeling in 2019 versterkt met een senior beleidsadviseur.

Leiderschap

Om de EUR-ambities te behalen, zijn leiders nodig die zowel goed kunnen sturen op de inhoud, als een positieve en veilige werkomgeving bieden aan alle medewerkers. Eind 2019 is daarom gestart met de ontwikkeling van een EUR-breed leiderschapskader in lijn met de strategie en de kernwaarden: vertrouwen, respect, transparantie en samenwerken & verbinding. Het inbedden van de bestaande leiderschapstrajecten, het ontwikkelen van nieuwe trainingen en trajecten en het vormgeven van ondersteunende instrumenten ten behoeve van leiderschap krijgt de komende jaren verder vorm door deze overkoepelende visie en bijpassend raamwerk. Het leiderschapstraject voor de directeuren bedrijfsvoering is een van de afgeronde initiatieven. Dit was een teamontwikkelingstraject van acht maanden ter ondersteuning van de leiderschapskwaliteiten en de samenwerking onderling en daarmee de kwaliteit van uiteindelijk de gehele Professional Services en de EUR. 

EUR-brede initiatieven

Invoering Wnra
De invoering van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in samenwerking met de VSNU en de juristen van diverse universiteiten voorbereid. Per 1 januari 2020 zijn alle medewerkers van de EUR geen ambtenaar meer en vallen zij qua juridische zaken onder het normale arbeidsrecht. In de arbeidsvoorwaarden is niets gewijzigd, de invoering betrof een technische omzetting om regelingen in lijn te brengen met de terminologie en manier van werken in het reguliere arbeidsrecht. 

Aanbestedingen
In 2019 zijn twee aanbestedingstrajecten afgerond. Onder begeleiding van de afdeling Inkoop zijn de trajecten gefaciliteerd en conform geldende wet- en regelgeving uitgevoerd. Op het gebied van arbodienstverlening is met één partij een overeenkomst afgesloten voor de inzet van bedrijfsartsen en aanverwante arbo-expertise. Daarnaast is de aanbesteding afgerond voor de inhuur van flexibele arbeid ten behoeve van de EUR. In beide gevallen gaat het om meerjarige contacten. 

Professional Services Award 2019
In 2019 zijn de Professional Services Awards (PSA) uitgereikt (voorheen Top Support Awards). Met de nieuwe naam, die past bij de nieuwe strategie, zijn ook de criteria aangepast:

 • Geleverde uitzonderlijke prestatie(s), die zonder betrokkene(n) niet tot stand waren gekomen.
 • Optreden als ambassadeur(s) van het motto Professionele ondersteuning door samen te werken aan het realiseren van efficiënte en vernieuwende oplossinge2n om een topuniversiteit met maatschappelijke impact te worden, in woord en daad en daarmee een voorbeeld voor collega’s.
 • Op voorbeeldige en motiverende wijze inhoud geven aan de collectieve kerncompetenties voor Professional Services: samenwerken, innovatief, klant & maatschappelijk betrokken.
 • Hart voor de EUR en het uitdragen van de Erasmian Values.

De individuele prijs werd uitgereikt aan Adhemare de Rijk, Funding Manager Research bij ESE en ESPhil. De teamprijs kende de jury toe aan het Wetenschapsknooppunt van de dienst M&C. Zie voor meer informatie bijlage 2.

Diversity & Inclusion

Diversity & Inclusion Office

Diversity & Inclusion Office is dit jaar fors uitgebreid naar ruim 6 fte. Hierdoor kunnen nog meer activiteiten worden gerealiseerd op het gebied van een inclusieve onderwijservaring voor alle studenten, een divers personeelsbestand en het integreren en verankeren van diversiteit in onze onderzoekspraktijken. D&I Office houdt zich bezig met het creëren van doelgericht en effectief beleid dat een veilige leer- en werkomgeving en sociale rechtvaardigheid voor iedereen bevordert. Daarnaast verbindt, ondersteunt en adviseert het kantoor alle relevante eenheden binnen de EUR. D&I Office werkt hierbij samen met de faculty diversity officers van de faculteiten.

H2020-subsidie voor ECWO en D&I Office

Het samenwerkingsverband EQUAL4EUROPE waar de EUR deel van uitmaakt, ontving een Horizon 2020-subsidie van 3 miljoen euro van de Europese Unie. Acht instellingen werken aan de ontwikkeling van hulpmiddelen, het identificeren van best practices voor instellingen om genderongelijkheid in besluitvormingsprocessen aan te pakken en aan een betere integratie van genderthema's in onderzoek en innovatie. Dit doen zij naast het hoofddoel: het wegnemen van belemmeringen voor de werving, het behoud en de loopbaanontwikkeling van vrouwelijke onderzoekers. Het Erasmuscentrum voor vrouwen in organisaties (Erasmus Women ECWO) en het D&I Office zijn verantwoordelijk voor de bijdrage van EUR.

Uitvoering Wet banenafspraak

In het kader van de Participatiewet zijn 40 banen ingevuld door mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Dit is 51 procent ten opzichte van de doelstelling van 78 banen (van elk 25,5 uur). Om dit te bereiken is tot het eerste kwartaal van 2019 vooral ingezet op individuele plaatsingen binnen de organisatieonderdelen. Daarna is de focus verbreed door plaatsingen via collectieve baanrealisatie en door een eerste verkenning ten aanzien van baanrealisatie via inkoop en social return. Daarnaast is gestart met een training ter ondersteuning van begeleiders en leidinggevenden van medewerkers met een arbeidsbeperking. Tijdens deze training worden onder andere theorieën, praktijkvoorbeelden en tools aangereikt om (nieuwe) medewerkers goed te kunnen begeleiden in hun baan. 14 medewerkers namen deel aan deze training.

De doelstelling voor 2019, het creëren van 78 banen, is helaas niet gehaald. Het zoeken naar geschikte en passende vacatures kost veel tijd en maakt daarmee individuele plaatsingen zeer intensief. Hierdoor is een snelle groei van het aantal banen lastig te realiseren. In 2020 wordt de baanrealisatie voor mensen met een arbeidsbeperking voortgezet.

Internationalisering

Het Dual Career Programme is inmiddels een sterk herkenbaar netwerk in de regio en Nederland. Partners van nieuwe internationale medewerkers worden door dit programma ondersteund bij hun stap naar de Nederlandse arbeidsmarkt. Dankzij de samenwerking Leiden-Delft-Erasmus (LDE) vindt 52 procent van de partners een baan, bij de EUR is dit zelfs 80 procent. Daarnaast is het Dual Career Network (DCN) een van de belangrijkste onderdelen van de inspanningsintentie, zoals door de LDE-universiteiten vastgelegd, in het Human Capital Akkoord voor het aantrekken van internationaal talent voor de provincie Zuid-Holland.

Met het DCN is de EUR een belangrijke en vaak benaderde partner voor de regio. Uitwisseling van kandidaten vindt geregeld plaats via Rotterdam Werkt, Rotterdam Partners, The Hague expat Center, Leiden Expat center, Delft Technology Partners. Daarnaast zijn er preferred partners zoals Vopak, Patagonia, Port of Rotterdam, Allison Transmission, Allianz en de Rotterdam International School.

Implicit bias-training

In 2019 werden de managementteams van alle faculteiten en Professional Services van de EUR uitgenodigd voor een implicit bias-training. Het doel was om de deelnemers bewust te maken van hun eigen vooroordelen, alsmede de collectieve vooroordelen binnen de EUR. Zij kregen tools aangereikt om de vooroordelen in hun werkomgeving ter sprake te brengen. De managementteams van Professional Services, de Universiteitsbibliotheek, de Algemene Bestuursdienst (ABD), Erasmus MC en ESPhil hebben de training afgerond. De managementteams van ESHPM, ESSB en ISS hebben het eerste deel van de training afgerond. RSM, ESE, ESL en ESHCC doen de training in 2020. Vanwege de positieve ervaringen met de training en de toegevoegde waarde van het ter sprake brengen van impliciete vooroordelen, heeft ABD besloten om de training voor alle medewerkers te organiseren.

Women in Academia-training

Tussen 6 en 8 februari en 21 en 22 maart 2019, vond de derde editie van de Women in Academia-training plaats. Door interactie met hoog getalenteerde vrouwelijke academici konden de deelnemers hun eigen talenten ontdekken en hun netwerk uitbreiden. De training gaf handvatten in hoe zij strategisch aan hun carrière kunnen bouwen en bood kennis en vaardigheden om naar een (senior) leidinggevende functies toe te werken. 16 getalenteerde vrouwelijke universitair (hoofd)docenten van verschillende faculteiten bezochten de training. Zij beoordeelden de training extreem positief met een 4,5 (met 5 als hoogst mogelijke score).

Percentage vrouwelijke hoogleraren

Diversiteit en inclusie en het bereiken van sociale gelijkwaardigheid is een belangrijk onderwerp van EUR Strategy 2024. Hoewel de balans tussen mannelijke en vrouwelijke promovendi en universitair docenten goed is (rond de 50 procent), staat de EUR onderaan de lijst van alle Nederlandse universiteiten als het gaat om vrouwelijke hoogleraren. Eind 2018 was slechts 14,5 procent van alle hoogleraren vrouw  (LNVH, 2019). Positief is dat dit aantal eind 2019 was gestegen tot 20 procent,  een goede prestatie binnen een jaar. Daarmee heeft de EUR het doel van 20 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020 behaald, zoals afgesproken met het Ministerie van OCW (LNVH, 2015). Met een aantal initiatieven streeft de EUR ernaar om de genderbalans verder te verbeteren en minstens een percentage van 25 procent vrouwelijke hoogleraren te bereiken in 2025.

Internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag werd gevierd met het motto ‘Inspire, connect and celebrate women’. De avond voor 8 maart, vertoonde Studium Generale en AIESEC een film over het levensverhaal van negen vrouwen die vechten voor vrijheid en onderwijs. Daarop volgde een discussie met Mansi Jasuja, specialist op het gebied van capacity building en gender empowerment. Op internationale vrouwendag zelf reflecteerden en discussiërendeelnemers van verschillende EUR-onderdelen over prestaties van vrouwen uit verschillende disciplines, van vrouwelijke nobelprijslaureaten tot vrouwelijke legendes in de muziek en kunst.

Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie (IDAHOT)

Op 17 mei werd op de EUR-campus de regenboogvlag gehesen om solidariteit te tonen met de LHBTQ-gemeenschap en om een oproep te doen voor gelijke rechten voor alle mensen, ongeacht seksuele voorkeur of genderexpressie. De EUR steunt hiermee alle LHBTQ-collega’s, vrienden en familie en benadrukt dat LHBTQ-rechten mensenrechten zijn en inclusie onderdeel is van onze identiteit als Erasmian.

Evenement Advancing social Equity in Academia

Om de sociale gelijkheid en gendergelijkheid te vergroten, organiseerde het D&I Office het evenement Advancing Social Equity in Academia (ASEiA) op 21 november 2019. Hier werd benadrukt dat diversiteit en inclusie van groot belang is als de EUR een topuniversiteit wil blijven en haar maatschappelijke impact wil vergroten. Ook werd gesproken over hoe we inclusie kunnen vergroten in de academische wereld, het bedrijfsleven, de publieke sector of in de samenleving in het algemeen. Onder de deelnemers bevonden zich drie inspirerende externe sprekers: prof. dr. Jadranka Gvozdanovic (University Heidelberg), Karima Belhaj (Nederlandse Spoorwegen) en drs. Marjan Hammersma (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Zij reflecteerden over het maatschappelijke belang van sociale- en gendergelijkheid. Twee interne sprekers, rector magnificus Rutger Engels en Chief Diversity Officer Semiha Denktas, presenteerden de EUR-beleidsmaatregel 25/25, gericht op het ondersteunen van vooruitgang van vrouwelijk talent.
 

25/25 beleidsmaatregel

Tijdens het ASEiA evenement lanceerde de EUR officieel de beleidsmaatregel 25/25. Getalenteerde vrouwelijke academici met ambitie worden voorbereid op de volgende stap in hun professionele carrière. Onder andere door toegewijde mentors, portfolioanalyse, onafhankelijke feedback op portfolio’s en fondsen. Bijna 100 vrouwelijke universitair (hoofd)docenten, verspreid over alle faculteiten op Woudestein, nemen deel aan de eerste ronde van de beleidsmaatregel, die duurt van november 2019 tot november 2020. Het 25/25-initiatief is een zichtbare belofte van de EUR-gemeenschap om vrouwelijke representatie in de organisatie te vergroten.

Campus in ontwikkeling

Het campusbrede project Campus in Ontwikkeling dat in 2010 startte, blijft in beweging. In 2019 is een aantal kleinere projecten gerealiseerd. Zo ging de klok op Erasmus Plaza, het kunstwerk Globale Tijd van kunstenaar Hans Citroen, na tien jaar weer lopen. Het kunstwerk werd in 1993 aan de universitaire gemeenschap geschonken door de toenmalige Faculteit der Sociale Wetenschappen (nu ESSB), de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (nu ESHCC) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (nu ESL).

Hoog aan het werk

De 18e en 19e verdieping van Mandeville Building zijn verbouwd. Er vonden aanpassingen plaats aan de centrale luchtbehandelingsinstallatie en de klimaatinstallatie. Binnenwanden en vloeren werden opgefrist voor de nieuwe gebruikers, medewerkers van de dienst Finance en medewerkers van de Erasmus School of Economics uit N Building.

Loopbrug, carillon en een vleugel

Na langdurige werkzaamheden werden de loopbrug (de glazen gang tussen Erasmus- en Tinbergen Building) en het carillon feestelijk in gebruik genomen door het spelen van De Erasmus Hymne. Tijdens de opening werd de vleugel in gebruik genomen die door prof. dr. Jean Paelinck (hoogleraar Staatshuishoudkunde, in het bijzonder Ruimtelijke economie (1969-1995)) werd geschonken aan Erasmus School of Economics.

Lichtwering Universiteitsbibliotheek

Omwonenden hadden de universiteit gevraagd om de lichtoverlast van de Universiteitsbibliotheek in de avonduren te verminderen. Naar tevredenheid van alle betrokkenen werd hiervoor een passende oplossing gevonden in de vorm van lichtwering.

Studentenhuiskamer

Studenten hebben sinds 2019 een huiskamer in Tinbergen Building waar ze elkaar ter ontspanning kunnen ontmoeten, praten over studiedruk of gewoon een (bord)spelletje kunnen spelen. De huiskamer is in gebruik genomen om het welzijn van studenten te verbeteren.

Stewards voor leefbare campus

Sinds september zijn drie stewards ingezet die een oogje in het zeil houden om de campus leefbaar te houden. Ze spreken bijvoorbeeld studenten en medewerkers aan die hun fiets niet in een rek zetten en waken ervoor dat er alleen gerookt wordt in een van de rookzones.

Rookvrij

Op 1 augustus 2020 moet de campus rookvrij zijn. Tot die tijd zijn er vijf rookzones, alleen daar mag van september 2019 tot en met juli 2020 nog worden gerookt.

Haalbaarheidsonderzoeken

Voor Rotterdam School of Management werd gekeken naar de haalbaarheid van hun wens voor One school, One Building. Er werd zowel naar de inpassing in nieuw te realiseren huisvesting aan de zuidzijde van de campus gekeken als naar mogelijkheden van bestaand vastgoed in combinatie met bestaande Bayle Building. Vanwege het vrijkomen van N Building en de wens van het College om incubators naar de campus te trekken en een design school te realiseren is ook de haalbaarheid van deze wensen in het N Building onderzocht.

Nieuw onderwijsgebouw naast Polak Building

Er is een aanbesteding uitgeschreven voor een duurzaam multifunctioneel onderwijsgebouw dat in 2022 naast Polak Building gerealiseerd moet worden. Het nieuwe gebouw heeft dezelfde omvang als Polak Building en krijgt ook min of meer dezelfde functionaliteiten voor collegeruimtes en circa zeshonderd studieplekken.

Tinbergen Building: perfecte studieplek

Door het uitstellen van de renovatie van Tinbergen Building is begin 2019 besloten om het gebouw  op een aantal plekken bouwtechnisch te verbeteren zodat studieplekken en collegeruimtes gecreëerd kunnen worden. De 560 extra studieplekken zijn huiselijk ingericht met hip behang, bureaulampen, planten en hier en daar een vloerkleed. De renovatie wordt nu in 2022 opgestart nadat het nieuwe onderwijsgebouw, naast Polak Building, is opgeleverd.

Bouw nieuw sportgebouw

De EUR rondde in 2019 de aanbesteding van een nieuw sportgebouw af. In augustus 2020 beginnen de werkzaamheden naast Sanders Building. Ook Hogeschool Rotterdam gaat sporturen afnemen. Kenmerkend voor het nieuwe sportcomplex is de binnenstraat die twee bouwdelen met elkaar verbindt. De overdekte straat heeft ook een sociale functie, studenten kunnen hier elkaar op weg naar- of na afloop van het sporten ontmoeten.

Erasmus Super Study Weeks

Studenten gaven al langere tijd aan dat studieplekken op de EUR worden gebruikt door studenten en scholieren van buiten de EUR. In juni organiseerde de EUR daarom de Erasmus Super Study Weeks. Tijdens de drukke tentamenperiode konden studenten alleen op vertoon van hun EUR-collegekaart gebruikmaken van studieplekken op de campus. Studenten waren erg enthousiast waardoor in december nogmaals de Super Study Weeks werden georganiseerd.

Ahoy

Door de hoeveelheid af te nemen tentamens in december, was er niet genoeg plek voor alle studenten. Voor bijna 2.000 studenten werd daarom ruimte gehuurd bij Rotterdam Ahoy.

Studentenhuisvesting

Studentenhuisvesting achter Van der Goot Building krijgt verder vorm na gesprekken met de Gemeente Rotterdam. De grond is deels van de gemeente en deels van de EUR. Om de plannen mogelijk te maken moet het bestemmingsplan iets worden aangepast. De universiteit bereidt een aanbesteding voor waarop woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars kunnen inschrijven voor de realisatie en exploiteren van 325 tot 450 studentenkamers. Voordat de bouw start, wordt een randweg aan de zuidkant van de campus aangelegd die noodzakelijk is voor de logistieke processen. De aanleg van de weg start in 2020. De start van de bouw van de huisvesting staat gepland voor eind 2022.

Duurzame bedrijfsvoering

In 2019 is er gezamenlijk met de faculteiten een routekaart Sustainable campus opgesteld. Doel is om de ecologische voetafdruk van de EUR te verkleinen en om uiteindelijk tot een CO2-neutrale campus te komen. In de routekaart heeft zeven speerpunten:

 • Gebouwde omgeving
 • Afvalmanagement
 • Voedsel en catering
 • Inkoop
 • Mobiliteit
 • Groene campus
 • Participatie en communicatie

Zoals in Strategy 2024 is geformuleerd, stimuleert en faciliteert de EUR de ondersteuning van een actieve en betrokken gemeenschap met zichtbare duurzaamheidsprojecten en -initiatieven. Daarom zijn er in 2019 meerdere duurzaamheidsprojecten gestart.

Enkele highlights:

 • Het startsein is gegeven voor een nieuw energieneutraal sportgebouw en een zeer duurzaam en circulair multifunctioneel onderwijsgebouw.
 • Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van het Erasmus Building en Van der Goot Building.
 • Extra watertappunten zijn aangelegd in het Polak Building om het gebruik van leidingwater te stimuleren en het gebruik van plastic waterflesjes tegen te gaan.
 • Belangrijke stap naar een duurzaam afvalbeheer - en uiteindelijk het voorkomen van afval - is de start van het project om de huidige afvalbakken te vervangen door bakken die gescheiden inzamelen mogelijk maken. Dit project wordt in 2020 afgerond. Er staan dan in alle gebouwen en op het campusterrein afvalbakken waarmee het mogelijk is om afval in drie tot vijf gescheiden stromen in te zamelen.
 • Samen met de cateraars werkt de EUR continu aan het verbeteren en het stimuleren van een gevarieerder en gezonder voedselaanbod, het gebruik van lokale en seizoensproducten en het tegengaan van voedselverspilling. De maatregelen moeten resulteren in een duurzamere keten en een lagere CO2-uitstoot. In het nieuwe contract met de cateraar Vitam is veel aandacht besteed aan een gezond en duurzaam aanbod: er komen veel meer vegetarische en veganistische producten en het wordt gemakkelijker om deze te kiezen.
 • Hoogtepunt was de opening van de campustuin in Park Noord op de campus. Deze tuin is gevuld met eetbare planten - fruit, groenten en kruiden – en is geplant en wordt onderhouden door studenten en medewerkers. Alles wordt geteeld volgens de principes van natuurlijke of duurzame landbouw. En er is zelfs een eigen bijenpaleis.
Er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van het Erasmus Building en Van der Goot Building.
Opening van de campustuin in Park Noord

Volgend hoofdstuk: 5 Financiën