Spring naar inhoud

Onderwijs

Onderwijsprofiel

In de onderwijsvisie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) staat de ontwikkeling van een student tot kritische, internationale wereldburger centraal. Het onderwijs aan de EUR stimuleert studenten om verder te denken en andere invalshoeken te verkennen, nieuwe oplossingen te zoeken en andere inzichten te ontdekken. Als teamspelers spelen zij in onze geglobaliseerde samenleving een actieve rol in de ontwikkeling en toepassing van academische kennis en vaardigheden.

Om dit te bewerkstelligen biedt de EUR studenten en staf een veeleisende en uitdagende leeromgeving. Actief academisch leren is daarin het uitgangspunt. De EUR stimuleert en faciliteert een gemeenschap, waarin de wetenschappelijke staf kennis over innovatie en ontwikkeling van onderwijs met elkaar deelt. Stafleden dagen elkaar uit om innovatief, excellent en doelmatig onderwijs te verzorgen. Zij zijn didactisch getraind en voorbereid op de onderwijstaak. Docenten nemen zelf verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun onderwijstalent.

Het leerproces van de student staat centraal met activerende, motiverende en stimulerende werkvormen. De campus fungeert als ontmoetingsplaats, waar kennis binnen en tussen de verschillende disciplines wordt ontwikkeld en uitgewisseld. Interactief online onderwijs verrijkt het persoonlijk contact op de campus en ook de bredere (internationale) gemeenschap wordt online betrokken in het academische debat.

De diversiteit van de studentenpopulatie draagt bij aan de ontwikkeling van eigenheid, creativiteit, daadkracht en ondernemerschap. De EUR stimuleert alle studenten om vanuit eigen kracht, talent en achtergrond deel te nemen aan het academische debat en onderdeel te zijn van de Erasmus community. Door het geven en ontvangen van feedback ontwikkelen studenten vaardigheden om verschillende invalshoeken op waarde te schatten.

Cijfers / Prestaties 2019

Het huidige initiële onderwijs bestaat uit 22 bacheloropleidingen, 41 masteropleidingen en 10 onderzoeksmasters. Deze opleidingen worden aangeboden door 7 faculteiten en 2 instituten. Verder zijn er 15 post-initiële, geaccrediteerde masteropleidingen voor professionals.  Zie bijlage 3 voor het overzicht van alle opleidingen.

Aantal unieke studenten per faculteit

Als een student studies volgt aan meerdere faculteiten, komt de student meerdere keren in het diagram voor.

Aantal studenten

Aantal studenten 2016 2017 2018 2019
Nederlands 20.623 21.594 22.559 23.572
Internationaal 4.971 5.584 5.787 5.905
Totaal 25.594 27.178 28.346 29.477

Aantal inschrijvingen

Aantal inschrijvingen 2016 2017 2018 2019
Bachelor 17.364 18.912 20.367 21.365
Master 10.683 10.877 10.782 10.994
Totaal 28.047 29.789 31.149 32.359

Opbrengsten Strategisch Onderwijsbeleid

Numerus Fixus 2019-2020

Opleiding Capaciteit Aantal gerankte kandidaten Inschrijving 1 oktober 2019*
Geneeskunde
410
793 407
International Business Administration 600 983 511
Criminologie
135 219
126

Profileringsfonds en beurzen

De regelingen van het profileringsfonds voorzien in financiële compensatie voor studievertraging als gevolg van persoonlijke omstandigheden, bestuursbeurzen en vrijstellingen. In 2019 hebben in totaal 723 studenten ondersteuning gekregen vanuit het profileringsfonds van de EUR. Hiervan ontvingen 159 studenten een individuele bestuursbeurs vanwege hun lidmaatschap van de Universiteitsraad, een opleidingscommissie of faculteitsraad. Daarnaast ontvingen 377 studenten een bestuursbeurs vanwege hun bestuursfunctie bij een van de erkende studentenverenigingen van de EUR.

Tabel 2.1 Financiele ondersteuning

Bron tabel: bijlage 1 tabel uitkeringen Profileringsfonds behorende bij artikel 4 tweede lid van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs

Omschrijving Aantal aan-vragen Aantal toe-wijzingen Totaal van de toekenningen (in euro's) Gemiddelde hoogte van de toekeninigen (in euro's) Gemiddelde duur van de toekenningen (in maanden)
Studenten in overmachtsituaties (ziekte,
functiebeperking, familieomstandigheden, mantelzorg of niet-studeerbare opleidingen)
38 38 136.048 3.580 6.8
Bestuurders van studie- of studentenverenigingen (bestuursbeurzen) 377 78 647.188 1.714 6
Individuele bestuursbeurzen (medezeggenschap) 166 159 192.763 1.212 3.5
Maatschappelijke activiteiten 5 5 2.940 588 2
Topsport 3 3 4.410 1.470 5
Excellence Scholarship EER 5 4 38.568 9.817 12
Excellence Scholarship niet-EER niet bekend 55 433.612 3.942  
Holland Schoalrship uitgaand niet bekend 34 42.500 1.250 4
Holland scholarship inkomend niet bekend 48 240.000 5.000 12
Promotiestudenten ISS (aflopend) 0 0 336.959 22.464 12

Kwaliteitsafspraken 2019-2024

De investeringen in studievoorschotmiddelen zijn voortgezet in de investeringsplannen voor de kwaliteitsafspraken 2019-2024. In juli 2019 stemde de Universiteitsraad in met de gecombineerde plannen samengebracht in een Kwaliteits- en Innovatiekalender met als titel Samenwerken aan Onderwijs van Wereldklasse. De plannen leggen grote nadruk op de verdere investeringen in kleinschalig onderwijs door onder meer de extra inzet van tutoren; betere begeleiding van studenten en ontwikkeling van nieuw onderwijs, mede met behulp van online leren. Er zijn drie overkoepelende thema’s benoemd: het verbeteren van studentenwelzijn, het creëren van impact met onderwijs en het bieden van een innovatieve ruimte waarin geëxperimenteerd mag worden met de onderwijsvormen van de toekomst. Docentprofessionalisering wordt verder uitgebreid, onder meer door het beter begeleiden van tutoren en het aannemen van Learning Innovatoren die docenten actief meehelpen nieuwe cursusinhoud te ontwerpen. In de uitwerking van de kwaliteitsafspraken is verder afgesproken dat de Universiteitsraad optreedt al co-creator voor de centrale thema’s. 

Audit Kwaliteitsafspraken (HoKa) 2019-2024
In november bezocht een panel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de EUR. Het panel loofde het ambitieniveau en de gedragenheid van de visie van de EUR en adviseerde het ministerie positief.

Community for Learning & Innovation

Community for Learning & Innovation (CLI) is een netwerkorganisatie die zich richt op vernieuwing en verbetering van het onderwijs. CLI zorgt voor verbinding, het delen van kennis en het stimuleren en faciliteren van onderwijsinnovaties. Docenten en de facultaire Learning Innovation (LI)-teams kunnen gebruik maken van het Education Lab. Zij ontvangen, vraaggestuurd en op maat, professionele training en support die aansluit bij hun eigen innovatieprojecten. Daarnaast ondersteunt CLI studenten die zelf projecten opzetten om hun onderwijs te verrijken. CLI benoemt jaarlijks een tiental CLI-fellows die binnen hun faculteit een voortrekkersrol vervullen op het gebied van onderwijsinnovatie en hiernaar onderzoek doen.

Vier thema’s

Faculteiten (LI-teams, docenten en studenten) kunnen bij CLI terecht voor:

 • Professionele ontwikkeling van docenten. Door EUR-docenten permanent op een simulerende, inspirerende manier op te leiden, zijn en blijven ze niet alleen continu bezig met de versterking van de kwaliteit en innovatie van hun onderwijs, maar kunnen ze dit ook voortdurend aanpassen aan maatschappelijke veranderingen, nieuwe didactische inzichten uit wetenschap en praktijk en nieuwe technologische mogelijkheden.
 • Onderwijsinnovatie en digitalisering. CLI biedt ondersteuning bij herontwerp van onderwijs en toetsing en multidisciplinaire support en incentives voor digitalisering van het onderwijs.
 • Onderwijsonderzoek. CLI stimuleert onderzoek naar onderwijsvernieuwing op alle thema’s van CLI. Dit leidt tot publicaties en input voor nieuwe ontwikkelingen en beleid op onderwijsgebied en draagt bij aan de kwaliteitscultuur.
 • Studentenprojecten. Hieronder vallen projecten op initiatief van studenten ter verrijking en vernieuwing van het onderwijs.

Resultaten 2019

Professionele ontwikkeling van docenten

 • Vernieuwing BKO PGO met een blended activerende opzet.
 • Deelname van 26 docenten aan de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) met als doel een onderwijsinnovatie op vakniveau door te voeren.
 • Start nieuwe Leergang Onderwijskundig Leiderschap (LOL) met daarin drie EUR-deelnemers. Hiermee krijgen onderwijsdirecteuren het instrumentarium aangereikt om een vakoverstijgende onderwijsinnovatie door te voeren.
 • Vier onderwijsfellows die zich bezighouden met onderwijsinnovaties rond de volgende onderwerpen:
  • Developing a Portfolio tool for future oriented soft skills
  • Getting the bigger picture; het juiste perspectief in het geneeskundig proces
  • Onderwijsinnovaties in de Theoretische Filosofie
  • Het opleiden van sociaal-medisch competente artsen
 • Ontwikkeling van zes nieuwe MicroLabs, ofwel korte how-to-modules, die voortbouwen op de BKO. In totaal zijn er nu elf MicroLabs die docenten kunnen volgen. In 2019 deden 166 docenten mee aan een MicroLab. Als nieuwe, zeer gewaardeerde, activiteit werden er voor studentassistenten en tutoren twee MicroLabs ontwikkeld op het gebied van didactiek.
 • Start met het ontwikkelen van een online tool die docenten kunnen gebruiken bij het ontwerp en de uitvoering van hun onderwijs. Deze flexibele applicatie stelt docenten de meest passende werkvormen voor op basis van variabelen als groepsgrootte, beschikbare tijd, doel van de activiteit.
 • Start ontwikkeling van een leer- en kwalificatietraject voor leden van examencommissies. Hiermee worden nieuwe en huidige leden van examencommissies voorbereid op het uitvoeren van de borgingstaken op het gebied van toetsing.
 • Met ondersteuning van de CLI startten 21 docenten met een training op Engels C1-niveau en 14 docenten met een traject Engels C2-niveau.

Onderwijsinnovatie en digitalisering
In 2019 is onderscheid aangebracht tussen onderwijsinnovatie- en digitaliseringsprojecten. Voorstellen voor onderwijsinnovatieprojecten komen meestal van docenten die, met hulp van Risbo, een onderwijsonderdeel willen herontwerpen. Deze projecten bevatten ook vaak een videocomponent, waarvoor de hulp van de Studio wordt ingeschakeld. Met een veelheid aan onderwijsinnovatieprojecten zijn in 2019 alle faculteiten ondersteund.

Een selectie van innovatieprojecten die in 2019 zijn gestart:

 • Communicating Sustainability in an Intercultural Context: een vak dat studenten kunnen kiezen als deel van hun honoursprogramma en dat in samenwerking met ESHCC, EUC, de Nanjing Normal University in China en in co-creatie met studenten tot stand kwam. Tijdens het vak worden de ecologische, sociale en economische impact van consumptie zichtbaar gemaakt.
 • Ontwikkeling van educational video's voor het vak Orthopedagogiek: Stoornissen bij kinderen.
 • Pilot Goal-setting & Chatbot: ontwikkelen en evalueren van een interventie met een chatbot om studentenwelzijn en studiesucces te bevorderen.
 • Sustainable Development Goals escape room: grote maatschappelijke uitdagingen rondom verantwoorde productie en consumptie op innovatieve wijze onder de aandacht brengen van studenten.
 • Ontwikkeling van de leerlijn Philosophical Academic Skills voor een naadloze integratie van het vaardighedenonderwijs voor bachelorstudenten, zoals presenteren en debatteren.

Deze projecten omvatten interdisciplinariteit, onderwijskundige innovatie (bijv. co-creatie met studenten) en societal impact, en zijn dus mooie voorbeelden van Strategy 2024.

De digitaliseringsprojecten zijn vaak complexe projecten zijn die veel expertise, tijd en geld vragen. Samen met de faculteiten en uitgaande van het Masterplan Digitalisering worden projecten geprioriteerd. In 2019 is aan de diverse digitaliseringprojecten gewerkt gericht op:

 • Het organiseren en opschalen van digitaal toetsen.
 • Het creëren van learning analytics voor docenten, studenten, onderzoekers en management.
 • Het stimuleren van het gebruik van digitale (open) leermiddelen.
 • Het bevorderen van feedback via FeedbackFruits en het ontwikkelen van een extra functionaliteit voor ‘automated checking on writing’ met behulp van artificial intelligence.
 • Het creëren van mogelijkheden voor een scriptiemanagementsysteem, een portfoliosysteem en het gebruik van oefensoftware voor wiskunde en statistiek.
 • Het exploreren van mogelijkheden voor gamification en virtual classroom.

MOOCs

In 2019 werden zeven nieuwe Massive Open Online Courses (MOOCs) ontwikkeld:

 • International security management
 • Enjoyable econometrics
 • Regulated competition in health care
 • Studying cities
 • Driving business towards the SDGs
 • Qualitative comparative analysis
 • Business model innovation for sustainable landscape restoration

Zie www.eur.nl/moocs voor een actueel overzicht van alle MOOCs.

Onderwijsonderzoek

De EUR profileert zich als een universiteit die niet alleen belang hecht aan de innovatie van onderwijs, maar ook aan de empirische evaluatie van de effecten ervan. Het versterken van onderwijsonderzoek draagt in belangrijke mate bij aan de onderwijskundige kennis en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs aan de EUR.

In 2019 liepen er vier promotietrajecten vanuit de Onderzoeksagenda Kwaliteit en Studiesucces:

 • Education Design Matters: Ability Peer Effects at the university (succesvol afgerond).
 • Testing in Higher Education: Decisions on students’ performance’ (succesvol afgerond).
 • Het effect van Nominaal = Normaal op studieprestaties, motivatie en studentkenmerken.
 • Hoe een evidence-based goal-setting interventie de prestatiekloof in gender en etniciteit verkleint.

Daarnaast waren er zeven onderzoeksfellows actief met de volgende onderwerpen:

 • Interculturele competenties in relatie tot studiesucces .
 • Samenspel tussen student en curriculum.
 • Effecten van de ‘ace yourself study app’.
 • Invloed van toelatingsbeleid en bindend studieadvies.
 • Decentrale selectie voor geneeskunde opleiding.
 • Huisartsgeneeskunde in de spotlight.
 • Effect van leerlijn 'het geneesmiddel van de week'.
 • Verbetering van kennis en vaardigheden van studenten in kwalitatieve data analyse via blended onderwijs.

Ook is de onderzoeksdatabase doorontwikkeld zodat deze bruikbaar is voor onderwijsonderzoek in brede zin.

Studentenprojecten

Students-for-Students (S4S) laat studenten zelf bijdragen aan onderwijsverbetering. In 2019 zijn de criteria voor S4S-initiatieven verbreed naar de ontwikkeling van de student op andere vlakken dan puur academisch. Nieuwe partners naast het Erasmus Centre for Entrepreneurship Students (ECE Students) zijn Enactus, Rethinking Economics en Erasmus Sustainability Hub. De samenwerking met alle partnerships verloopt goed.

Verder is het aantal initiatieven veranderd. Drie initiatieven stopten - Asset Management Study Association, Education in Transition en The Research Group - het initiatief Erasmus public speaking academy ging op in LifeVersity en drie initiatieven startten: Student & Leefstijl, Happy Students & Psychedelic Science Collective - Rotterdam.

Drie voorbeelden van S4S-initiatieven

LifeVersity streeft ernaar iedere EUR-student op een gelijke en eenvoudige manier soft-skills als leiderschap, spreken in het openbaar en communicatie te laten ontwikkelen via hoogwaardige cursussen, zowel op de campus als online.

De Happy Student Society is opgericht om een omgeving te creëren die het studentenwelzijn op de EUR bevordert. Tegenwoordig streven studenten naar academische excellentie, terwijl ze ook de druk ervaren om het perfecte leven te hebben op alle andere dimensies. Door het aanbieden van tools om beter om te gaan met deze uitdaging, moedigen ze iedere student aan om een productief en succesvol studentenleven te hebben.

Stichting Student & Leefstijl is opgericht in Rotterdam voor en door geneeskundestudenten om kennis en vaardigheden over voeding en leefstijl onder toekomstig artsen te vergroten en dit te implementeren in de artsenopleiding.

Kernteam, Kennisdeling en Education Lab

Het Education Lab is met de state-of-the-art studio de centrale faciliteit van de CLI. In het Lab werken docenten, studenten en support staff samen aan projecten gericht op vernieuwing en verbetering van het onderwijs. De LI-teams kunnen naar behoefte gebruikmaken van de voorzieningen en diensten van het Education Lab en kunnen voor nieuws, events en ervaringen terecht op MyEUR. Het kernteam van de CLI heeft als taak de dienstverlening vorm te geven in het Lab en de community verder te ondersteunen en verbinden.

Na de opening in november 2018, wist een kleine groep het Lab snel te vinden. In 2019 is de bezetting structureel toegenomen met positieve uitschieters in mei en november. Een jaar na de opening is een peiling gehouden onder klanten (fellows, docenten, projectmanagers, studenten). Zij zijn geïnterviewd over de processen en de kwaliteit van de dienstverlening in het Lab. Op basis van de resultaten zijn verbeteringen ingezet om het gebruik van het Lab verder te stimuleren.

Bij de opening van het Education Lab kreeg de CLI een inspirerend idee cadeau van het Strategy Lab Future Oriented Education: de organisatie van een hackathon waarin teams van studenten met begeleiding van docenten innovatieve ideeën bedenken en uitwerken tot projecten. De succesvolle Future Education Hackathon in mei 2019 leverde drie winnende ideeën die tot projecten zijn omgevormd en onder de vlag van de CLI worden gerealiseerd: 1) Coversity (co-creation in education), 2) EURwallet (personal learning routes) en 3) Erasmus center for social engagement (real world problems).

Diversity & Inclusion

Student-docentdag

Op 19 februari 2019 vond de eerste student-docentdag op Woudestein plaats. Studenten, docenten en het Diversity & Inclusion Office stelden samen concrete acties op voor de bevordering van inclusief onderwijs. Plenair werden een aantal actielijnen geformuleerd, zoals het bigger-fonts-project voor studenten met een visuele beperking, en mogelijkheden voor het diversifiëren van de introductieweek en het curriculum. Daarnaast waren er workshops, onder meer over interculturele communicatie, onbewuste vooroordelen en over de impact die een docent kan hebben op de motivatie en het succes van een diverse studentengroep.

Werkconferentie Early Outreach

Het Diversity & Inclusion Office en de rector magnificus, prof. Rutger Engels, organiseerden op 25 maart 2019 een werkconferentie over vroegtijdige schoolverlaters in Rotterdam. Samen met onze stakeholders - de gemeente, leerkrachten van basis- en middelbare scholen, het ministerie van OCW en Nationaal Programma Rotterdam Zuid - bekeken we hoe we het studeren op onze universiteit zo toegankelijk mogelijk kunnen maken voor iedereen. De werksessie diende om kennis uit te wisselen, netwerken te versterken en als input voor een aanpak voor ‘early outreach’.

Overeenkomst met Student Pride Nederland

In de zomer ondertekende de EUR een overeenkomst met Student Pride NL. De EUR vindt het belangrijk om, in gezamenlijkheid, bij te dragen aan het realiseren van een veilig studie-, werk- en leefklimaat ten aanzien van seksuele- en genderdiversiteit. Dit gebeurt onder andere door middel van kennisuitwisseling en netwerkmogelijkheden met andere bedrijven en instellingen, in het bijzonder met (prideorganisaties van) hogescholen en universiteiten.

Intentieverklaring studenten met een functiebeperking

Op 9 oktober 2019 ondertekende de rector magnificus namens de EUR de VN-intentieverklaring voor studenten met een functiebeperking. Deze intentieverklaring voor het hoger onderwijs vloeide voort uit het ‘VN-verdrag voor het recht van mensen met een handicap’ en richt zich op gelijke kansen, toegankelijkheid en persoonlijke autonomie voor alle studenten. Bij de ondertekening werd aandacht besteed aan de ervaringen van studenten en stond het EUR-team ‘studeren met een functiebeperking’ in de spotlights. Dit team zet zich in voor de toegankelijkheid van universiteit en  onderwijs en bevordert, waar nodig, de beschikbaarheid van studievoorzieningen.

Studentinitiatieven

The Living Room is een ‘toegewijde’ ruimte op de campus, opgericht door de Universiteitsraad en een collectief van studenten uit verschillende studentenorganisaties die zich richten op het verbeteren van studentenwelzijn, inclusiviteit en het welzijn van de EUR-community in het algemeen. De studenteninitiatieven die op dit moment betrokken zijn bij The Living Room zijn The Us Space, Happy Student Society, Erasmus School of Colour en Extraordinary Life. The Living Room organiseert allerhande activiteiten, zoals een boekenclub, een inloopspreekuur van de studentenpastoor, het Diversity & Inclusion Office en ambassadeurs van de Happy Student Society.

The Us Space werd op 24 januari 2019 gelanceerd op initiatief van twee studenten. Het platform is ontworpen om vrijheid van meningsuiting binnen de universiteit aan te moedigen en richt zich op het bevorderen van open communicatie en tolerantie op de campus. Dit gebeurt door maandelijkse gesprekken - RealTalks - over religie, ras, discriminatie en culturele verschillen. Binnen een veilige omgeving worden thema’s besproken die als taboe gezien worden. Dit jaar kwamen onderwerpen aan de orde als cultural appropriation, drugs alcohol & my circle en the modern relationship.

Duurzaamheid in Onderwijs

Verantwoordelijkheid nemen voor duurzame ontwikkeling is een van de hoofdpijlers in Strategy2024. Dit willen we onder meer  bereiken  door duurzaamheid op inhoudelijke wijze te integreren in het onderwijs. In september 2019, de duurzaamheidsmaand bij CLI, werd een aantal best practices tentoongesteld in het Education Lab. Docenten en studenten van verschillende faculteiten organiseerden die maand colleges en workshops, waaronder een case competition met de gemeente.

De Erasmus Sustainability Hub organiseerde in het voorjaar de Erasmus Sustainability Days: een jaarlijks terugkerend evenement waar steeds meer studenten en bedrijven op afkomen. Bedrijven zetten er zichzelf bij studenten in de kijker en geven workshops. In aanwezigheid van onder meer wethouder duurzaamheid Arno Bonte vierde de Erasmus Sustainability Hub haar eerste verjaardag op de nieuwe locatie op de begane grond van het Mandeville gebouw.

Ook in de stad zijn onze studenten en stafleden actief betrokken bij duurzaamheid. Zo is de EUR partner geworden van het Rotterdams Klimaatakkoord, waar ambities op het gebied van duurzaamheid met de hele stad worden gedeeld. De klimaattafel Consumptie is in het leven geroepen en wordt geleid door EUR-studenten en de klimaattafel Mobiliteit wordt geleid door hoogleraar Derk Loorbach. Verder gaf het Wetenschapsknooppunt aan meer dan 100 middelbare scholieren een speciaal lustrumcollege over duurzaamheid (zie foto).

Een kleine eerste stap voor de integratie van duurzaamheid in het onderwijs is het nieuwe Microlab Sustainable Development, ontwikkeld door het ESHCC in samenwerking met Risbo en CLI. In deze workshop worden docenten geholpen bij het maken van een plan om meer duurzaamheid in hun vak te integreren en krijgen ze mogelijkheden aangereikt voor de uitvoering ervan. De eerste pilot heeft inmiddels plaatsgevonden met een aantal ESHCC-docenten en in de loop van 2020 wordt de workshop beschikbaar gesteld aan alle EUR-docenten.

Om duurzaamheid in het onderwijs te integreren, is meer nodig dan een Microlab. Daarom is met de opdracht een implementatieplan te ontwikkelen in 2019 de werkgroep Sustainability in Education at EUR gestart, bestaande uit academische staf en studenten (waaronder studenten van de Erasmus Sustainability Hub) van alle faculteiten en onder leiding van prof. dr. Derk Loorbach. Naast gesprekken met de decanen en opleidingsdirecteuren organiseerde de werkgroep in november een openbare sessie voor de academische gemeenschap om input op te halen en bevindingen te toetsen. Het CvB heeft het uiteindelijke implementatieplan recentelijk goedgekeurd. Dit heeft op zeer korte termijn een nieuwe interdisciplinaire Minor Science and Practice for Transformative Change opgeleverd, ook beschikbaar voor studenten uit Leiden en Delft, die in het najaar van 2020 voor het eerst wordt gegeven.

Tot slot is er in 2019 hard gewerkt aan de ontwikkeling van een Sustainable Development Goals (SDG)-dashboard. Hierbij wordt gekeken naar de EUR-prestaties op onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een eerste onderzoek naar de hoeveelheid publicaties en de impact daarvan is reeds uitgevoerd. Deze analyses worden de komende jaren verder uitgebreid en gepubliceerd, zodat EUR-studenten en -medewerkers een actieve bijdragen kunnen leveren aan deze ontwikkelingsdoelen en tegelijkertijd op transparante wijze aan de buitenwereld kenbaar maken hoe ze dit precies doen.

Stakeholdersessie werkgroep Sustainability in Education at EUR

Kwaliteit & Studiesucces

LDE-onderwijsinitiatieven

Zie voor informatie over de samenwerking Leiden-Delft-Erasmus in het hoofdstuk Onderzoek.

Studenttevredenheid

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks landelijk tevredenheidsonderzoek onder bijna alle studenten in het hoger onderwijs. In 2019 deden ruim 6800 EUR-studenten (24%) mee. Zij zijn over het algemeen tevreden met hun opleiding: de gemiddelde studenttevredenheid is een 4,0 op een schaal van 1 tot 5. Op de meeste thema’s is een lichte stijging te zien ten opzichte van vorig jaar.

EUR-studenten geven de hoogste scores aan onderwijsinhoudelijke thema’s, zoals Inhoud, Algemene vaardigheden en Wetenschappelijke vaardigheden. Aandachtsthema’s blijven Voorbereiding op de beroepsloopbaan, Studiebegeleiding en Kwaliteitszorg.

De EUR scoorde voorheen laag op het thema Studiefaciliteiten (waaronder geschiktheid en beschikbaarheid van studieplekken). Dat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in studieplekken is terug te zien in de tevredenheidsscores. Sinds 2017 is de gemiddelde score voor Studiefaciliteiten gestegen en deze komt in 2019 op een 3,5.

De gemiddelde score voor Kwaliteitszorg steeg van 3,2 naar 3,3. Studenten gaven in voorgaande jaren aan dat de informatie over onderwijskwaliteit en enquêteresultaten beter kon. We hebben stevig ingezet op de terugkoppeling van resultaten van onderwijsevaluaties aan studenten en betrokkenheid van studenten bij verbetermaatregelen en innovatieplannen.

Hoewel op deze thema’s nog verdere verbetering wenselijk is, lijkt de gemiddelde stijging een bevestiging van de weg die de EUR op deze thema’s is ingeslagen.

Examencommissies

In juli 2019 is de Richtlijn Facilitering Examencommissies vastgesteld. Deze geldt per 1 januari 2020 en heeft als doel examencommissies (beter) te faciliteren met de borgende taken.

Met het indienen van een projectplan konden alle faculteiten aanspraak maken op een budget om de facilitering naar eigen inzicht in te zetten. De zeven ingediende plannen zijn inmiddels goedgekeurd en gestart. In oktober 2020 dienen de examencommissies een verantwoording in van het project. De projecten moeten ervoor gaan zorgen dat men meer inzicht krijgt en zichzelf positiever kan beoordelen.

Het is van belang dat de faculteiten ook informatie met elkaar uitwisselen over het verloop van de projecten. Eind 2019 hebben de examencommissies voor het eerst hun projecten en (voor zover beschikbaar) bevindingen met elkaar gedeeld tijdens een gezamenlijke bijeenkomst. In 2020 wordt hier verder gevolg aan gegeven.

Kerntaken
Examencommissies moeten vaststellen of een student voldoet aan de gestelde voorwaarden voor het verkrijgen van een graad. De Richtlijn geeft elf kerntaken voor het borgen van de kwaliteit van examens en tentamens. Op basis hiervan is een checklist voor borgingstaken opgesteld, waarmee de examencommissie een beter beeld krijgt van de kerntaken en de wijze waarop en mate waarin zij deze vervult. Tevens dient de checklist als nulmeting.

Ook verschenen in 2019 vijf Handreikingen voor de examencommissies, in Nederlands en Engels. De Handreikingen belichten de kerntaken en leggen de uitvoering hiervan uit. Alle Handreikingen zijn gecentreerd rondom een of meerdere kerntaken, bevatten een wettelijk kader en een uitleg over de verantwoordelijkheden van de examencommissie met betrekking tot die specifieke kerntaken. Er wordt specifiek gekeken naar aandachtspunten bij de EUR.

Professionaliseringsbijeenkomsten
In 2019 zijn vier professionaliseringsbijeenkomsten voor de examencommissies georganiseerd. Centraal hierbij stonden de Richtlijn, de ingediende projectvoorstellen, het jaarverslag en het jaarplan. Ook is aandacht besteed aan digitaal toetsen, fraudepreventie, richtlijnen voor examinatoren, de organisatie en procedures rondom tentamens en examens, rapportage en facilitering. Eind 2019 is een reeks nieuwe themabijeenkomsten gepland voor 2020 met thema’s die de examencommissies aandroegen. 

Jaarplan
In het jaarplan moeten examencommissies duidelijk maken of zij de middelen conform de Richtlijn 2019 naast de projectgelden nodig hebben of dat zij eventueel in een periode van twee jaar willen toegroeien naar de bedragen van de nieuwe Richtlijn. Tijdens de professionaliseringsbijeenkomsten is daarom aandacht besteed aan het format voor het jaarplan en de gewenste elementen in de onderbouwing met betrekking tot de Richtlijn 2019.

Overleggroepen Secretarissen en Voorzitters Examencommissie
De secretarissen van de examencommissies hebben in 2019 gezamenlijk vergaderd (OSE) en hetzelfde geldt voor de voorzitters (OVE). Daarnaast vonden er gezamenlijke bijeenkomsten plaats. Later kwamen daar de professionaliseringsbijeenkomsten bij.

Alumni

De EUR heeft een gemeenschap van meer dan 130.000 alumni, waaronder 25% internationals. Het onderhouden van de contacten met afgestudeerden en toekomstige afgestudeerden is cruciaal voor de nieuwe missie van de EUR om ‘positieve maatschappelijke impact te creëren’. Daarom is alumnibeheer een van de doelen met een hoge prioriteit in Strategie 2024.

In 2019 is het plan ‘Connecting our Erasmian community – Alumni strategy’ gelanceerd om onze toewijding en inzet voor deze vitale gemeenschap vast te leggen. Onderdeel van dit plan is de significante investering in een centraal team dat zich volledig richt op betrokkenheid van alumni en programma’s en evenementen aanbiedt die voor beide partijen interessant zijn. Dit moet ervoor zorgen dat onze alumni een grotere verbondenheid voelen met de universiteit en de missie die wij uitdragen: het aankaarten van de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen wereldwijd van de 21e eeuw in ons onderwijs, ons onderzoek en het vormen van de volgende generatie van maatschappelijk geëngageerde afgestudeerden op de werkvloer. Onze alumni kunnen ons hierin ondersteunen.

Veel faculteiten voeren het plan om betrokkenheid van alumni te stimuleren al goed uit, met name de RSM, ISS en IHS. Daarbij worden alumnigegevens centraal opgeslagen en dat vergroot de mogelijkheid om met onze betrokken alumni in contact te blijven. Ons alumnitijdschrift EA is erop gericht om alumni te blijven informeren en ook de investering in het engagement platform EUR Connect draagt bij aan het doel om onze connecties met alumni te versterken. De EUR-brede fondsenwervingscampagne Challenge Accepted ontving filantropische bijdragen van veel senior alumni.

Met ingang van januari 2020 implementeren we een omvangrijke strategie om de betrokkenheid van onze alumnigemeenschap te vergroten. De eerste stap is het aanstellen van een team van professionals op het gebied van alumnibetrokkenheid, dat verantwoordelijk is voor communicatie van hoge kwaliteit, evenementen en beheer van de databank en vrijwilligers. Dit team betrekt onze alumnigemeenschap bij programma’s, die tevens de strategische doelen van de universiteit ondersteunen.

Studenteninitiatieven

Student in the spotlight maakt studenten zichtbaarder tijdens de opening van het academisch jaar. Elk jaar krijgt een EUR-student (soms meerdere) de ruimte om te vertellen over zijn of haar initiatief, project of activiteit. Het gekozen project moet een maatschappelijke waarde hebben, inspireren en er moet ambitie uit spreken.

In 2019 stond Ruud Verbraak in het spotlicht die in 2017 het project Kleine Grote Denkers begon. Vanuit de passie voor onderwijs, het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en voor filosofie is het doel om filosofie op de basisscholen te brengen. “Ik ben er trots op dat we nu al meer dan 1.500 basisschoolkinderen hebben geïnspireerd met ons project. Dat docenten, ouders en vooral de kinderen steeds hun waardering uitspreken voor wat we doen en hoe we het doen. Ik ben trots op de impact die we hebben met Kleine Grote Denkers, ook al zijn we nog maar net begonnen en hopen we nog duizenden kinderen te bereiken de komende jaren.”

Universiteitsbibliotheek

Bibliotheek als learning center 

De recent gerenoveerde bibliotheek biedt 900 studieplekken. Studenten zijn graag in de bibliotheek: wekelijks komen er 25.000 bezoekers. De bibliotheek is niet alleen een goede plek om te studeren, maar ook om elkaar te ontmoeten en hulp te krijgen bij papers en scripties. De bibliotheek heeft een uitgebreid aanbod aan trainingen in scholarly communication skills: van het zoeken en verwijzen naar wetenschappelijke bronnen tot het omgaan met financiële datasets.

Digitale course packs

De bibliotheek biedt een service voor het samenstellen van digitale readers (course packs). Docenten kunnen eenvoudig via Canvas hun verplichte literatuurlijsten samenstellen en beheren via het repository. De bibliotheek controleert of er een vergoeding afgedragen dient te worden voor auteursrechten en regelt dit met de collectieve beheersorganisaties. In 2019 hebben alle faculteiten deze services geïmplementeerd in hun onderwijs. In nationaal verband hebben de universiteiten besloten deze Rotterdamse tool als nationale standaard te adopteren.

Lees meer over de Universiteitsbibliotheek in het hoofdstuk Onderzoek.

Volgend hoofdstuk: 3 Onderzoek