Spring naar inhoud

Bijlage 1: Bestuur en medezeggenschap

Organogram

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is sinds 1 februari 1973 een publiekrechtelijke rechtspersoon opgericht bij wet en gevestigd te Rotterdam. 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het bij wet (WHW art. 9 lid 6-9) voorgeschreven orgaan van de EUR dat toezicht houdt op het bestuur en het beheer van de universiteit. Aan de RvT zijn taken opgedragen als beoordeling en goedkeuring van het instellingsplan, het jaarverslag, de begroting en het bestuurs- en beheersreglement. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) benoemt de leden. Zelf is de RvT verantwoording schuldig aan de minister van OCW.

Leden Raad van Toezicht

  • Prof. mr. dr. J.E.J. (Corien) Prins (voorzitter), voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid [lid 2012 - 2018, voorzitter 2018 - 2020]
  • Mr. drs. P.H.J.M. (Pascal) Visée RA, bestuursadviseur en diverse commissariaten
    Prof. dr. ir. C.J. (Hans) van Duijn, emeritus hoogleraar/rector magnificus TU Eindhoven en bestuursadviseur
  • J.M. (Marja) van Bijsterveldt - Vliegenthart, burgemeester van Delft [2015 – 30 november 2019]
  • Ir. drs. H.N.J. (Hans) Smits, CEO Jansen Bouw Groep, (oktober – november 2019)

Overzicht nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Naam Nevenfuncties
Prof. mr. dr. Corien Prins Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
  Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
  Hoogleraar Recht en Informatisering, TILT, Universiteit Tilburg
  Lid selectieadviescommissie parket Hoge Raad
  Lid bestuur Sociaal Wetenschappelijke Raad (SWR)
  Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  Lid Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
  Lid Raad van Maatschappelijk Advies Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
  Voorzitter Sectorplancommissie SSH
  Lid hoofdredactie Nederlands Juristenblad (NJB)
  Redactieraad Computer Law & Security Report, Elsevier
  Redactieraad Information and Communications Technology Law, Carfax Publishing, UK
  Lid Adviesraad International Data Privacy Law, Oxford University Press
Mr. drs. Pascal Visée RA Lid Raad van Commissarissen Rabobank Groep
  Commissaris en voorzitter auditcommissie Royal FloraHolland
  Bestuurslid Stichting Albron
  Senior Advisor Genpact (extern)
  Senior Adviseur McKinsey & Company Inc. (extern)
  Commissaris en voorzitter auditcommissie Mediq
  Commissaris en voorzitter auditcommissie Plus Retail
  Bestuurslid/Penningmeester Prins Claus Fonds
  Voorzitter Raad van Toezicht Stedelijke Museum Schiedam
  Lid Raad van Advies Nolet Groep
Prof. dr. ir. Hans van Duijn Voorzitter Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (NWO, één dag per week)
  Voorzitter Sectorplancommissie Beta Techniek
  Voorzitter Bestuur JMBC (landelijke onderzoekschool op het gebied van Vloeistofmechanica)
  Lid Wiskunderaad (NWO)
  Nederlands gedelegeerde bij ESFRI (European Strategy Forum for Research Infrastructure)
  Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
  Nul-aanstelling TU-Eindhoven, Faculteit Werktuigbouwkunde (tot 1 mei 2019)
  Nul-aanstelling Universiteit Utrecht, Faculteit Geowetenschappen
Marja van Bijsterveldt - Vliegenthart Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven
  Lid Raad van Toezicht Erasmus Universiteit Rotterdam
  Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden
  Lid Dagelijks Bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  Lid Algemeen Bestuur en Lid Dagelijks Bestuur/Toezicht Stadsgewest Haaglanden
  Lid Economic Board Zuid-Holland
Ir. drs. Hans Smits Voorzitter Centrale Plan Commissie van het Centraal Plan Bureau

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) is het hoogste bestuursorgaan van de EUR. De drie leden worden door de RvT benoemd, nadat de Universiteitsraad is gehoord. Het CvB legt verantwoording af aan de RvT.

Het College van Bestuur vanaf 1 december 2019, v.l.n.r.: Roelien Ritsema van Eck, Hans Smits en Rutger Engels

Leden College van Bestuur

Voorzitter - drs. K.F.B. (Kristel) Baele / voorzitter ad interim - ir. drs. H.N.J. (Hans) Smits
De voorzitter is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, zoals de relatie met de RvT en de Universiteitsraad. De taken omvatten: strategisch beleid, internationale aangelegenheden en externe contacten, zoals met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven, andere kennisinstellingen en ministeries.

Kristel Baele was voorzitter van 1 december 2015 tot 1 december 2019. Hans Smits is sinds 1 december 2019 voorzitter ad interim. Tot juni 2020 neemt hij binnen het CvB de verantwoordelijkheid voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden, waaronder de relatie met de RvT, en voor de externe contacten, zoals met de Gemeente Rotterdam, de provincie en de politiek.

Rector magnificus - prof. dr. R.C.M.E. (Rutger) Engels
Derector magnificus is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en impact, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Prof. dr. Rutger Engels is op 15 juni 2018 benoemd voor een periode van vier jaar. Hij is ook hoogleraar Developmental Psychopathology bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

Lid CvB - drs. R.M. (Roelien) Ritsema van Eck
Roelien Ritsema van Eck werd 1 november 2018 benoemd. Ze heeft binnen het CvB de portefeuille bedrijfsvoering (financiën, economisch beleid, terreinen en gebouwen en informatievoorzieningen). In die functie is ze verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de digitale ondersteuning, het verder verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en het verbinden van die bedrijfsvoering met de (strategische) doelstellingen voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Wet versterking besturing

De EUR past de Code Goed Bestuur van de VSNU toe en leeft deze na. De EUR zorgt ervoor dat wijzigingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHOO) en de daarop gebaseerde regels telkens tijdig en volledig worden geïmplementeerd.

Decanen

Prof. dr. Ph.H.B.F. Franses, decaan ESE
Prof. dr. S.L. van de Velde, decaan RSM (tot 1 september 2019)
Prof. dr. H.G.H. van Dierendonck, waarnemend decaan RSM (1 september - 1 november 2019)
Prof. dr. A. Richter, decaan RSM (vanaf 1 november 2019)
Prof. dr. J.P.T.M. van Leeuwen, decaan FGG/Erasmus MC
Prof. mr. dr. W.S.R. Stoter, decaan ESL
Prof. dr. V.J.J.M. Bekkers, decaan ESSB
Prof. dr. H.A.E. Zwart, decaan ESPhil
Prof. dr. D.C. van den Boom a.i. decaan ESHCC (tot 24 mei 2019)
Prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten a.i. decaan ESHCC (vanaf 24 juni 2019)
Prof. dr. J.L. Severens, prodecaan ESHPM
Prof. dr. I. Hutter, rector ISS

Medezeggenschap

Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) is het medezeggenschapsorgaan van de EUR op universitair niveau. De raad telt twaalf studenten en twaalf medewerkers. Mevr. A.P. Barmentlo was voorzitter tot 1 september 2019. Op deze datum werd zij in deze functie opgevolgd door dhr. H. van den Berg. De UR onderhoudt contact met de vertegenwoordigers van het EUROPA (Erasmus Universiteit Rotterdam Overleg Personele Aangelegenheden), de faculteitsraden en de dienstraden.

Personeelsgeleding
Tot 1 september 2019
C. Festen (Erasmus MC/ESHPM), J. Piarelal (EMC/ESHPM), A. Uribe Sandoval (ESHCC) , D. van Vliet (ESSB, vanaf 1 januari 2019), B. Bode (RSM), J. van Wel (ABD/UB/USC), E. von Bone (ESL), V. Karamychev (ESE), F. Franke (RSM), S. van Tuinen (ESPhil, vanaf 1 januari 2019), B. Jadoenath (ISS), vacature (ABD/UB/USC).

Vanaf 1 september 2019
A. Uribe Sandoval (ESHCC), B. Bode (RSM), B. Jadoenath (ISS), F. Franke (RSM), F. Blom (ESL), D. van Vliet (EUC), J. Piarelal (ESHPM), J. van Wel (UCS), N. Kraal (Erasmus MC), S. Kamp (ECS), Y. Hendlin (ESPhil).

Studentgeleding
Tot 1 september 2019
J. van der Burgt (RSM), J. Dingenouts (ESE), A. Abdullatif (ESE), E. Meier (Erasmus MC/ESHPM), N. El Manouzi (Erasmus MC/ESHPM), L.C. van Laar (RSM), F. Schaatsbergen (ESSB), S. Polat (ESSB), G. Garsevanishvili (ESHCC), F. Wijker (ESPhil), N. Djankov (ESL), D. Adu (ESL).

Vanaf 1 september 2019
J. van der Burgt (RSM), J. Klasen (Erasmus MC), Z. Hayat (Erasmus MC), R. van Wouwe (ESHCC), F. Wijker (ESPhil), T. van den Akker (ESPhil), E. Sen (ESSB), Y. Shang (ESSB), O. Hornes (ESSB), D. Vellanki (RSM), E. Albertone (RSM), Y. Assou (RSM).

Overleg CvB en Universiteitsraad
Het CvB heeft maandelijks vergaderd met de UR op basis van een gezamenlijk voorbereide agenda. In dat overleg komen de wettelijk verplichte onderwerpen aan bod, maar ook onderwerpen waarover het CvB de UR wil informeren of waarover de UR informatie wenst te ontvangen. Er is vanzelfsprekend ook geluisterd naar de mening van de andere medezeggenschapsorganen, ook wanneer dat niet formeel verplicht was. Vanuit de UR en betrokken beleidsmedewerkers zijn werkgroepen ingericht voor het gezamenlijk tot stand brengen van de landelijke Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs en ten behoeve van het geïnformeerd en betrokken blijven bij de instellingsstrategie van de universiteit. Het presidium van de UR is tijdens alle academische plechtigheden vertegenwoordigd.

Dienstraad

De ondersteunende diensten University Support Centre, de Algemene Bestuursdienst en de Universiteitsbibliotheek zijn vanaf 1 november 2016 vertegenwoordigd in ieder een aparte dienstraad. De dienstraden voeren regelmatig overleg met de hoofden van de betreffende organisatieonderdelen. Vertegenwoordigers van de dienstraden onderhouden contacten met vertegenwoordigers van de UR en EUROPA.

EUROPA

Voor het Lokaal Overleg EUROPA maakt het CvB nadere afspraken met de vertegenwoordigers van de vakbonden, bij de EUR verenigd in het EUROPA.

Centraal Stembureau

De EUR heeft een Centraal Stembureau dat verkiezingen voor de UR en de dienstraden van de centrale ondersteunende diensten organiseert. Het Centraal Stembureau coördineert tevens de werkzaamheden van de facultaire stembureaus, die de verkiezingen voor de faculteitsraden organiseren.

In samenwerking met de leden van de UR is in 2018 besloten om de verkiezingen voor de studentleden van de UR via een EUR-brede verkiezing te organiseren. In plaats van facultaire kiesdistricten is er in aanvulling op artikel 22 van het Kiesreglement voor de Universiteitsraad voorzien in een nieuw Kiesdistrict 10, bestaande uit alle bij de EUR ingeschreven Studenten. Dit betreft een tweejarige pilot, waarvan de uitkomsten na de in het academisch jaar 2020/2021 te houden Verkiezingen door het College aan de Universiteitsraad verslag uit wordt gebracht over de werking en effecten van dit aparte kiesdistrict voor de studenten.

Klachtenbeleid

De EUR heeft voorzien in de wettelijk voorgeschreven regelingen en procedures voor de behandeling van eventuele klachten en bezwaren. Het betreft niet alleen formele beroep- en bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, maar ook andere vormen van klachten. Als daarvoor gronden zijn, zoals gewijzigde wet- en regelgeving, worden de regels die binnen de universiteit gelden uiteraard aangepast. De EUR beschikt over een speciale website met alle reglementen, richtlijnen en regelingen voor medewerkers en studenten.

In 2019 zijn door studenten 191 beroepschriften ingediend bij het College van Beroep voor de Examens van de EUR (tegenover 304 in 2018 en 209 in 2017). Dat waren voornamelijk beroepen tegen de besluiten van de examencommissies inzake (negatief) bindend studieadvies, toelating tot een opleiding en tentamens en examens. 16 keer werd er doorgeprocedeerd bij de onderwijsrechter CBHO (in 2018 was dat 18 keer en in 2017 was dat 16 keer).

Verder zijn in 2019 in totaal 35 bezwaarschriften behandeld (tegenover 37 in 2018 en 31 in 2017). Het ging hier vooral om besluiten van of namens het CvB. Bij de wettelijk verplichte faciliteit Rechtsbescherming werden naast de beroepen en bezwaren ook 396 klachten, meldingen en verzoeken ingediend. Deze zijn door of namens de beheerders (decanen) afgehandeld.

Volgend hoofdstuk: Bijlage 2: Laureaten en prijswinnaars